Thông Tin

Công Thành Chiến

                      HỆ THỐNG CÔNG THÀNH CHIẾN
                             G4VN - TEAM


I . NPC liên quan :
Công Thành Quan các thành thị.
Vị trí : 
Phượng Tường: 203/200
Tương Dương: 199/205
Khu vực Bang Hội: 207/204

2013-09-07_023350.png

II . Nội dung :

Tính năng 1 : 

- Giao Nộp Khiêu Chiến Lệnh (1 nhân vật được nộp tối đa 100 khiêu chiến lệnh.)

        - Khi đi luyện công bản đồ 80 trở lên, may mắn nhận được Khiêu Chiến Lệnh 

mang đến Công Thành Quan giao nộp cho Bang hội đề gầy dựng số KCL

- Bang hội mang Khiêu Chiến Lệnh lại Công thành quan tham gia đấu giá           

Tính năng 2 

- Đấu giá khiêu chiến lệnh

      - Điều kiện : Hệ thống sẽ thông báo cho Bang chủ tham gia đấu giá

            + Thời gian : 18h00 - 19h00

++ Địa điểm đấu giá tại Khu vực bang hội (207/204)

++ Số lượng khiêu chiến lệnh tối thiểu dùng đấu giá là 500 cái.

++ Khu vực bang hội đi từ các sứ giả công thành chiến tại các thành thị.

           + Các bang hội đã tham gia đấu giá hoặc đã tham gia thủ hoặc công thành rồi thì 

không được phép tham gia đấu giá 

   + Bang hội chưa qua đấu giá trong tuần và chưa giữ thành , nếu giữ thành được Sét làThủ Thành

mặc định.

            + Chỉ được đấu giá 1 lần trong ngày , bằng cách nhấp vào Công Thành Quan và chọn Số Lượng

            + Bạn có quyền chọn số đấu giá tương đương số Khiêu Chiến Lệnh bang hội hiện có, số đấu giá sẽ 

bị trừ cho số khiêu chiến lệnh

        - Nội dung :

            +  Sau 19h00 : kết thúc đấu giá, thông báo kết quả, Nếu thành đó không có ai chiếm thì Bang Hội đấu giá

 cao nhất sẽ giành được quyền kiểm soát 1 tuần, nếu đã có người kiểm soát thì được quyền Công Thành vào

 ngày hôm sau.

Tính năng 3 : Tham gia công Thành Chiến

      - Danh Sách thành thị Công - Thủ các thành

                    Tương dương:

- đấu giá: thứ 3

- công thành: thứ 4

                    Phương tường:

- đấu giá: thứ 4

- công thành thứ 5


      - Thời gian :                   19h30 - 20h00 : Báo danh 

                                               20h00  - 22h00 : Công - Thủ

      - Điều kiện : Người của Phe Công hoặc Phe Thủ, phe Công có quyền gọi trợ giúp bằng lệnh bài , tối đa

 giới hạn số người hỗ trợ , lệnh bài mua tại Công Thành Chiến trường, do Bang Chủ mua và phát 

     - Nội dung :

        +   20h00 : hoạt động CTC chính thức bắt đầu. 

+ Nếu một trong 2 Bang không tham gia thì Bang còn lại sẽ giành chiến thắng.

+ Khi công thành diễn ra, khi bang công chiếm được 3 long trụ, trong vòng 3 phút nếu bang thủ không

chiếm lại được thì xem như bang công giành chiến thắng.

+ Nếu trong thời gian công thành nếu 1 trong 2 bang không còn ai tham gia thì trong vòng 5 phút bang

còn lại sẽ được xử thắng.

+ Trong trường hợp bang công không thể chiếm được cả 3 long trụ. thì khi kết thúc bang nào chiếm

được nhiều trụ hơn sẽ chiến thắng.

        

** Chú ý: Khi chiếm thành Tương Dương sẽ chiếm cả Thành Đô. 

Và khi chiếm Phượng Tường sẽ chiếm cả Biện Kinh.

1 Bang hội khi chiếm thành thành công sẽ sở hữu cùng lúc 2 thành.


Khi vào bản đồ Tham Chiến , các Player 2 bên phải Cố gắng đánh đủ Long Trụ 2 bên,

bên công phải phá bỏ Cổng Thành trước mới được tham gia

1 [Tùy chỉnh JPG - Chiều rộng tối đa 640 Chiều cao tối đa 4].jpg


Khi trận đấu kết thúc Player sẽ được di chuyển về map random bản đồ

Untitled [Tùy chỉnh JPG - Chiều rộng tối đa 640 Chiều cao tối đa 4].jpg

Tính năng 4 : Phần Thưởng :

Bang thủ thành có quyền thiết lập thuế tại npc công thành quan

            Thuế bày bán trong thành:thu phí từ 0-20% của người bán

            Thuế mua bán tại npc:tăng thuế mua từ 0-20%

Nếu là thành viên của bang hội chiếm thành chỉ phải nộp 1/2 thuế trại thành đang chiếm.

Thứ 2 hằng tuần Bang chủ bang chiếm thành đến Sứ giả công thành nhận Đại Hồng Bao.

Số tiền Thu Thuế sẽ chuyển về Ngân Quỹ của bang, sẽ Update hệ thống Bang Hội mới quản lí cho

bang chủ sớm nhất BQT G4VN !


Chưởng quản kính bút
loading