Thông Tin

Boss Sát Thủ
Nhiệm vụ thí luyện Sát thủ dành cho tất cả các phân cấp độ của Server đều nhận được nhiệm vụ theo đúng cấp độ của mình! 

1 . NPC Nhiệm vụ : 
Nhiếp Thí Trần tại các thành thị . 
Mang theo 2 vạn lượng nhận nhiệm vụ 
2 . Sau khi nhận nhiệm vụ , Sát thủ sẽ được đưa đến bản đồ thí luyện với sát thủ tương ứng , hoàn thành nhiệm vụ nhận được 1 Sát thủ lệnh
và điểm kinh nghiệm tương ứng theo cấp 

3. Mang Sát thủ lệnh về gặp Nhiếp Thí Trần để ghép Thành Sát Thủ Giản để đi Vượt Ải 


Nhiệm vụ tuần hoàn , mỗi ngày có thể làm 8 lần  / ngày .BQT G4VN ! 
Chưởng quản kính bút
loading